Vullaby

Vullaby Vullaby

Description

Vullaby is a dark/flying Pokémob.
Vullaby evolves into Mandibuzz:
- At Level 54.