Gothorita

Gothorita Gothorita

Description

Gothorita is a psychic Pokémob.
Gothorita evolves into Gothitelle:
- At Level 41.

Gothorita evolves from Gothita.