Gothitelle

Gothitelle Gothitelle

Description

Gothitelle is a psychic Pokémob.
Gothitelle evolves from Gothorita.