Ponyta

Ponyta Ponyta

Description

Ponyta is a fire Pokémob.
Ponyta evolves into Rapidash:
- At Level 40.