Aron

Aron Aron

Description

Aron is a steel/rock Pokémob.
Aron evolves into Lairon:
- At Level 32.