Swoobat

Swoobat Swoobat

Description

Swoobat is a psychic/flying Pokémob.
Swoobat evolves from Woobat.