Lairon

Lairon Lairon

Description

Lairon is a steel/rock Pokémob.
Lairon evolves into Aggron:
- At Level 42.

Lairon evolves from Aron.