Hatenna

Hatenna Hatenna

Description

Hatenna is a psychic Pokémob.
Hatenna evolves into Hattrem:
- At Level 32.