Gothita

Gothita Gothita

Description

Gothita is a psychic Pokémob.
Gothita evolves into Gothorita:
- At Level 32.