Gliscor

Gliscor Gliscor

Description

Gliscor is a ground/flying Pokémob.
Gliscor evolves from Gligar.