Mothim

Mothim Mothim

Description

Mothim is a bug/flying Pokémob.
Mothim evolves from Burmy.